Tài liệu Hochiki địa chỉ

Tài liệu Hochiki địa chỉ

Card Graphix: Hiển thị chi tiết địa chỉ báo cháy, có thể hiển thị phòng, vùng và tên mà bạn đặt cho nó. Rất phù hợp với các dự án yêu cầu hiển thị chi tiết nơi có cháy.